Algemene verkoopsvoorwaard

OFFERTES
Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De opgegeven prijzen zijn 1 maand geldig. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

ANNULATIE
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding van de verkoper. Het annuleren van een bestelling zonder kost kan enkel na schriftelijke aanvaarding van de verkoper. Eventueel betaalde voorschotten worden niet terugbetaald.

BETALINGEN
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

TERUGNAME GOEDEREN
Goederen worden omwille van hun unieke aard in geen geval teruggenomen.

KLACHTEN
Eventuele klachten dienen deze schriftelijk en aan ons gericht te worden. In overeenkomst met de klant kan een creditnota bekeken worden.

AANSPRAKELIJKHEID
De koper verklaart de specificaties, de mogelijkheden, de technische beperkingen van het materiaal die het voorwerp uitmaakt van de verkoop te kennen en verklaart alle mogelijke schikkingen genomen te hebben bij het bepalen van zijn keuze. De koper is verantwoordelijk voor de beantwoording van het bestelde materiaal voor wat betreft het doel en de specifieke behoeften waarvoor het besteld werd.
Raadgevingen of adviezen worden verstrekt naar best weten en vermogen en stellen ons geenszins, onder welke vorm dan ook, aansprakelijk voor bedrijfsschade. Dit geldt eveneens voor proefnemingen en demonstraties. Deze ontslaan de koper niet van het uitvoeren van testen en onderzoeken met het oog op de eigen specifieke toepassingen. MDSART is in geen geval aansprakelijk voor de uitvoering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele interesten en kosten voldaan is.

INTREST
Elke op de vervaldatum onbetaalde factuur verleent aan MDSART van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten gelijk aan 8,5 % van het totale factuurbedrag per begonnen en lopende maand met een minimum van 40 € bij handelstransacties, en 2,5 % van het totale factuurbedrag per begonnen en lopende maand met een minimum van 12 € bij particuliere klanten. Eventuele andere openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar.

PRIVACY DISCLAIMER
Uw persoonsgegevens worden door MDSART, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw vraag tot informatie of offerte, bestelling/aankoop/facturatie en voor direct marketing (uitnodigingen, informatie over ons aanbod) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@mallenmaker.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).